Kursi un semināri

Argumentācijas māksla

Cena tiks precizēts

Pasniedzēji:

Semināra galvenais mērķis ir sniegt izpratni par argumentācijas mākslu biznesā un sadzīvē. Prasme argumentēt ir nepieciešama gan vadītājiem, gan padotajiem, jo tas palīdz neatkarīgi vērtēt apkārt notiekošo un neatkarīgi pieņemt lēmumus, kā arī palīdz domāt par pasauli nevis emocionāli, bet racionāli.

Gan biznesā, gan sadzīvē svarīgi prast argumentēt savu viedokli tā, lai citi to saprot – neatkarīgi no cilvēka dzimuma, vecuma, pagātnes vai noskaņojuma un attieksmes pret Jums.

Argumentācijas māksla ir spēja kritiski domāt un neatkarīgi veidot savus argumentus. Savukārt, argumenti ir tāda informācijas analīze, kurā no dažādām zināmām informācijas vienībām, piemēram, apgalvojumiem, domām vai idejām, var izsecināt nezināmo.