Kursi un semināri

Efektīva komunikācija

Cena tiks precizēts

Pasniedzēji:

Interaktīvs seminārs ar praktiskajiem vingrinājumiem un video treniņu:

  • Komunikācijas mērķi.
  • Prasme redzēt un saredzēt, dzirdēt un sadzirdēt, just un sajust.
  • Komunikāciju veidi un līmeņi.
  • E. Berna transakciju analīzes praktiskā izmantošana komunikācijā.
  • Vai ir un kādās situācijās pieļaujams manipulēt?
  • Organizatori procesuālo un psiholoģisko manipulāciju veidi, kas tiek izmantoti pārrunās.
  • Manipulāciju neitralizācijas paņēmieni („pārlecošā plate", „vadīšana miglā", „konkretizācija", „konstruktīvais ultimāts" u.c.).